Rk Name gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
1 Augsburg 10 22 4 18 1 - - 164 16.4
2 Bethel 10 50 2 30 4 - - 344 34.4
3 Carleton 10 19 9 13 3 - 1 162 16.2
4 Concordia 10 42 2 31 - - 1 291 29.1
5 Gustavus 10 32 8 31 - - 1 249 24.9
6 Hamline 10 35 1 23 4 1 - 246 24.6
7 Saint John's 12 68 4 62 - - - 482 40.2
8 St. Olaf 10 26 6 18 2 - - 196 19.6
9 St. Thomas 13 87 3 65 8 - - 612 47.1
Rk Name gp rush pass tot off ypg
1 Augsburg 10 489 2023 2512 251.2
2 Bethel 10 1884 2655 4539 453.9
3 Carleton 10 765 2140 2905 290.5
4 Concordia 10 2642 724 3366 336.6
5 Gustavus 10 1585 1707 3292 329.2
6 Hamline 10 667 2827 3494 349.4
7 Saint John's 12 2534 2570 5104 425.3
8 St. Olaf 10 914 2292 3206 320.6
9 St. Thomas 13 2676 3488 6164 474.2
Rk Name gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
1 Augsburg 10 2023 204-390-18 202.3 5.2 9.9 11
2 Bethel 10 2655 198-356-13 265.5 7.5 13.4 18
3 Carleton 10 2140 214-388-16 214.0 5.5 10.0 11
4 Concordia 10 724 71-139-3 72.4 5.2 10.2 7
5 Gustavus 10 1707 142-240-11 170.7 7.1 12.0 10
6 Hamline 10 2827 237-371-12 282.7 7.6 11.9 26
7 Saint John's 12 2570 168-261-7 214.2 9.8 15.3 31
8 St. Olaf 10 2292 225-389-14 229.2 5.9 10.2 15
9 St. Thomas 13 3488 230-393-14 268.3 8.9 15.2 35
Rk Name gp yds att yds/g avg td
1 Augsburg 10 489 285 48.9 1.7 8
2 Bethel 10 1884 428 188.4 4.4 30
3 Carleton 10 765 313 76.5 2.4 8
4 Concordia 10 2642 469 264.2 5.6 31
5 Gustavus 10 1585 441 158.5 3.6 16
6 Hamline 10 667 333 66.7 2.0 9
7 Saint John's 12 2534 581 211.2 4.4 32
8 St. Olaf 10 914 283 91.4 3.2 10
9 St. Thomas 13 2676 538 205.8 5.0 45
Rk Name gp total rush pass pen 1st/g
1 Augsburg 10 152 38 96 18 15.2
2 Bethel 10 235 102 106 27 23.5
3 Carleton 10 164 41 98 25 16.4
4 Concordia 10 182 140 32 10 18.2
5 Gustavus 10 186 91 82 13 18.6
6 Hamline 10 200 53 123 24 20.0
7 Saint John's 12 264 144 101 19 22.0
8 St. Olaf 10 171 55 105 11 17.1
9 St. Thomas 13 289 116 149 24 22.2
Rk Name gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
1 Augsburg 10 50-161 31% 12-28 43%
2 Bethel 10 60-151 40% 19-37 51%
3 Carleton 10 56-163 34% 10-31 32%
4 Concordia 10 51-123 41% 13-17 76%
5 Gustavus 10 48-138 35% 14-25 56%
6 Hamline 10 52-145 36% 12-22 55%
7 Saint John's 12 62-156 40% 27-47 57%
8 St. Olaf 10 59-151 39% 10-16 63%
9 St. Thomas 13 77-178 43% 25-45 56%
Rk Name gp kr ko avg pr avg
1 Augsburg 10 45-811 18.0 18-110 6.1
2 Bethel 10 37-698 18.9 18-100 5.6
3 Carleton 10 60-1051 17.5 9-30 3.3
4 Concordia 10 31-533 17.2 12-64 5.3
5 Gustavus 10 44-755 17.2 17-154 9.1
6 Hamline 10 41-708 17.3 9-28 3.1
7 Saint John's 12 32-713 22.3 38-334 8.8
8 St. Olaf 10 49-889 18.1 16-145 9.1
9 St. Thomas 13 31-588 19.0 60-560 9.3
Rk Name gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
1 Augsburg 10 4-7 57.1% 18-20 90.0% 67-2312 34.5 33-1628 49.3
2 Bethel 10 2-3 66.7% 30-40 75.0% 40-1478 37.0 60-3544 59.1
3 Carleton 10 9-10 90.0% 13-16 81.3% 54-1831 33.9 37-2050 55.4
4 Concordia 10 2-4 50.0% 31-37 83.8% 43-1572 36.6 52-2932 56.4
5 Gustavus 10 8-12 66.7% 31-32 96.9% 42-1523 36.3 50-2824 56.5
6 Hamline 10 1-2 50.0% 23-29 79.3% 60-2229 37.1 46-2121 46.1
7 Saint John's 12 4-4 100.0% 62-65 95.4% 36-1445 40.1 83-4661 56.2
8 St. Olaf 10 6-9 66.7% 18-21 85.7% 62-2173 35.0 36-1817 50.5
9 St. Thomas 13 3-6 50.0% 65-70 92.9% 40-1573 39.3 100-5686 56.9
Rk Name gp scores rz % td td %
1 Augsburg 10 13-25 52% 10-25 40%
2 Bethel 10 33-43 77% 31-43 72%
3 Carleton 10 23-33 70% 15-33 45%
4 Concordia 10 28-30 93% 26-30 87%
5 Gustavus 10 26-35 74% 18-35 51%
6 Hamline 10 24-32 75% 23-32 72%
7 Saint John's 12 45-52 87% 41-52 79%
8 St. Olaf 10 24-28 86% 18-28 64%
9 St. Thomas 13 58-74 78% 56-74 76%
Rk Name gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
1 Augsburg 10 16-7 15 9 9-156 17.3 2 777 20
2 Bethel 10 15-6 8 13 13-178 13.7 2 818 24
3 Carleton 10 13-10 10 9 9-47 5.2 0 742 10
4 Concordia 10 18-9 5 16 16-231 14.4 4 746 17
5 Gustavus 10 20-9 9 15 15-389 25.9 5 673 8
6 Hamline 10 15-8 7 9 9-77 8.6 0 680 17
7 Saint John's 12 22-13 11 19 19-132 6.9 1 806 36
8 St. Olaf 10 9-6 9 6 6-90 15.0 1 841 13
9 St. Thomas 13 22-12 10 20 20-303 15.2 5 837 42
Rk Name gp pen pen/g pen yards pen yards/g
1 Augsburg 10 71 7.1 673 67.3
2 Bethel 10 68 6.8 708 70.8
3 Carleton 10 46 4.6 414 41.4
4 Concordia 10 53 5.3 497 49.7
5 Gustavus 10 53 5.3 495 49.5
6 Hamline 10 67 6.7 635 63.5
7 Saint John's 12 72 6.0 652 54.3
8 St. Olaf 10 56 5.6 598 59.8
9 St. Thomas 13 96 7.4 879 67.6
Rk Name gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
1 Augsburg 10 34.3 343 396.4 228.1 168.3 77.7 9 10 20 2
2 Bethel 10 27.3 273 403.4 280.0 123.4 81.8 13 7 24 2
3 Carleton 10 44.2 442 459.6 268.5 191.1 74.2 9 7 10 0
4 Concordia 10 16.8 168 316.1 221.9 94.2 74.6 16 4 17 4
5 Gustavus 10 28.0 280 362.8 221.2 141.6 67.3 15 9 8 5
6 Hamline 10 28.4 284 389.7 221.3 168.4 68.0 9 11 17 0
7 Saint John's 12 14.1 169 224.8 139.6 85.2 67.2 19 10 36 1
8 St. Olaf 10 37.2 372 432.7 193.3 239.4 84.1 6 4 13 1
9 St. Thomas 13 12.3 160 233.2 163.1 70.2 64.4 20 11 42 5
Rk Name gp top attend avg
1 Augsburg 10 30:10 4611 1153
2 Bethel 10 26:09 21004 4201
3 Carleton 10 30:21 6978 1396
4 Concordia 10 30:17 24755 4951
5 Gustavus 10 33:22 10154 2031
6 Hamline 10 29:59 9884 1647
7 Saint John's 12 33:50 46719 7787
8 St. Olaf 10 26:27 6885 1377
9 St. Thomas 13 30:32 25042 3130
Rk Name gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
1 Augsburg 8 20 4 16 1 - - 150 18.8
2 Bethel 8 37 2 21 4 - - 257 32.1
3 Carleton 8 14 6 8 3 - 1 118 14.8
4 Concordia 8 36 2 29 - - 1 253 31.6
5 Gustavus 8 24 7 23 - - 1 190 23.8
6 Hamline 8 28 1 17 4 - - 196 24.5
7 Saint John's 8 49 2 47 - - - 347 43.4
8 St. Olaf 8 11 5 6 - - - 87 10.9
9 St. Thomas 8 55 2 42 3 - - 384 48.0
Rk Name gp rush pass tot off ypg
1 Augsburg 8 356 1678 2034 254.3
2 Bethel 8 1525 1958 3483 435.4
3 Carleton 8 528 1802 2330 291.3
4 Concordia 8 2170 553 2723 340.4
5 Gustavus 8 1296 1247 2543 317.9
6 Hamline 8 316 2256 2572 321.5
7 Saint John's 8 1804 1721 3525 440.6
8 St. Olaf 8 568 1583 2151 268.9
9 St. Thomas 8 1771 2191 3962 495.3
Rk Name gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
1 Augsburg 8 1678 177-315-15 209.8 5.3 9.5 11
2 Bethel 8 1958 140-258-11 244.8 7.6 14.0 13
3 Carleton 8 1802 172-304-14 225.3 5.9 10.5 9
4 Concordia 8 553 49-98-3 69.1 5.6 11.3 6
5 Gustavus 8 1247 103-186-11 155.9 6.7 12.1 8
6 Hamline 8 2256 191-306-11 282.0 7.4 11.8 22
7 Saint John's 8 1721 104-154-3 215.1 11.2 16.5 19
8 St. Olaf 8 1583 165-291-13 197.9 5.4 9.6 5
9 St. Thomas 8 2191 140-238-5 273.9 9.2 15.7 21
Rk Name gp yds att yds/g avg td
1 Augsburg 8 356 209 44.5 1.7 7
2 Bethel 8 1525 352 190.6 4.3 23
3 Carleton 8 528 232 66.0 2.3 5
4 Concordia 8 2170 385 271.3 5.6 26
5 Gustavus 8 1296 358 162.0 3.6 12
6 Hamline 8 316 249 39.5 1.3 6
7 Saint John's 8 1804 403 225.5 4.5 26
8 St. Olaf 8 568 215 71.0 2.6 6
9 St. Thomas 8 1771 331 221.4 5.4 30
Rk Name gp total rush pass pen 1st/g
1 Augsburg 8 119 27 81 11 14.9
2 Bethel 8 180 83 77 20 22.5
3 Carleton 8 126 29 81 16 15.8
4 Concordia 8 147 118 23 6 18.4
5 Gustavus 8 141 74 56 11 17.6
6 Hamline 8 153 38 95 20 19.1
7 Saint John's 8 184 97 69 18 23.0
8 St. Olaf 8 119 35 75 9 14.9
9 St. Thomas 8 179 79 84 16 22.4
Rk Name gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
1 Augsburg 8 41-126 33% 10-18 56%
2 Bethel 8 48-117 41% 15-27 56%
3 Carleton 8 44-124 35% 6-23 26%
4 Concordia 8 41-96 43% 10-13 77%
5 Gustavus 8 39-113 35% 11-21 52%
6 Hamline 8 42-119 35% 10-16 63%
7 Saint John's 8 40-100 40% 18-32 56%
8 St. Olaf 8 44-119 37% 6-10 60%
9 St. Thomas 8 42-109 39% 16-30 53%
Rk Name gp kr ko avg pr avg
1 Augsburg 8 38-693 18.2 15-100 6.7
2 Bethel 8 25-473 18.9 17-72 4.2
3 Carleton 8 48-810 16.9 7-22 3.1
4 Concordia 8 24-418 17.4 11-52 4.7
5 Gustavus 8 39-685 17.6 13-101 7.8
6 Hamline 8 37-611 16.5 8-28 3.5
7 Saint John's 8 16-345 21.6 27-255 9.4
8 St. Olaf 8 41-717 17.5 9-83 9.2
9 St. Thomas 8 19-389 20.5 40-284 7.1
Rk Name gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
1 Augsburg 8 4-6 66.7% 16-18 88.9% 54-1827 33.8 30-1480 49.3
2 Bethel 8 2-3 66.7% 21-28 75.0% 32-1164 36.4 45-2696 59.9
3 Carleton 8 6-7 85.7% 8-11 72.7% 39-1248 32.0 27-1574 58.3
4 Concordia 8 2-2 100.0% 29-32 90.6% 34-1220 35.9 45-2501 55.6
5 Gustavus 8 7-11 63.6% 23-24 95.8% 35-1292 36.9 38-2104 55.4
6 Hamline 8 1-2 50.0% 17-23 73.9% 51-1884 36.9 38-1672 44.0
7 Saint John's 8 2-2 100.0% 47-48 97.9% 21-788 37.5 59-3275 55.5
8 St. Olaf 8 5-8 62.5% 6-9 66.7% 53-1899 35.8 20-978 48.9
9 St. Thomas 8 2-4 50.0% 42-44 95.5% 26-1008 38.8 62-3579 57.7
Rk Name gp scores rz % td td %
1 Augsburg 8 12-17 71% 9-17 53%
2 Bethel 8 25-32 78% 23-32 72%
3 Carleton 8 15-23 65% 10-23 43%
4 Concordia 8 23-23 100% 21-23 91%
5 Gustavus 8 20-28 71% 13-28 46%
6 Hamline 8 22-24 92% 21-24 88%
7 Saint John's 8 29-35 83% 27-35 77%
8 St. Olaf 8 14-18 78% 9-18 50%
9 St. Thomas 8 35-44 80% 34-44 77%
Rk Name gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
1 Augsburg 8 13-5 13 7 7-117 16.7 1 635 18
2 Bethel 8 12-6 8 12 12-123 10.3 1 645 22
3 Carleton 8 10-9 9 5 5-0 0.0 0 607 9
4 Concordia 8 12-7 5 16 16-231 14.4 4 593 15
5 Gustavus 8 13-7 8 13 13-286 22.0 4 551 7
6 Hamline 8 11-6 4 5 5-15 3.0 0 571 12
7 Saint John's 8 17-10 9 12 12-62 5.2 1 533 28
8 St. Olaf 8 9-6 6 5 5-10 2.0 0 654 10
9 St. Thomas 8 11-6 8 11 11-131 11.9 3 511 27
Rk Name gp pen pen/g pen yards pen yards/g
1 Augsburg 8 60 7.5 567 70.9
2 Bethel 8 57 7.1 580 72.5
3 Carleton 8 31 3.9 287 35.9
4 Concordia 8 43 5.4 424 53.0
5 Gustavus 8 42 5.3 395 49.4
6 Hamline 8 47 5.9 445 55.6
7 Saint John's 8 52 6.5 467 58.4
8 St. Olaf 8 44 5.5 516 64.5
9 St. Thomas 8 70 8.8 637 79.6
Rk Name gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
1 Augsburg 8 38.1 305 419.3 236.5 182.8 79.4 7 9 18 1
2 Bethel 8 20.4 163 345.9 235.5 110.4 80.6 12 7 22 1
3 Carleton 8 46.3 370 452.1 241.0 211.1 75.9 5 5 9 0
4 Concordia 8 16.4 131 310.6 222.3 88.4 74.1 16 4 15 4
5 Gustavus 8 31.6 253 368.5 225.1 143.4 68.9 13 9 7 4
6 Hamline 8 33.5 268 409.9 218.8 191.1 71.4 5 8 12 0
7 Saint John's 8 10.4 83 188.3 126.4 61.9 66.6 12 9 28 1
8 St. Olaf 8 39.0 312 455.3 219.1 236.1 81.8 5 3 10 0
9 St. Thomas 8 12.1 97 215.6 149.0 66.6 63.9 11 8 27 3
Rk Name gp top attend avg
1 Augsburg 8 29:56 4611 1153
2 Bethel 8 26:41 15782 3946
3 Carleton 8 29:52 5925 1481
4 Concordia 8 29:53 19880 4970
5 Gustavus 8 32:55 8853 2213
6 Hamline 8 28:50 6529 1632
7 Saint John's 8 34:08 36934 9234
8 St. Olaf 8 26:13 6104 1526
9 St. Thomas 8 31:01 13427 3357