Rk Name gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
1 Augsburg - - - - - - - - -
2 Bethel - - - - - - - - -
2 Carleton - - - - - - - - -
2 Concordia - - - - - - - - -
2 Gustavus - - - - - - - - -
2 Hamline - - - - - - - - -
2 Saint John's - - - - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - - - - -
Rk Name gp rush pass tot off ypg
1 Augsburg - - - - -
2 Bethel - - - - -
2 Carleton - - - - -
2 Concordia - - - - -
2 Gustavus - - - - -
2 Hamline - - - - -
2 Saint John's - - - - -
2 St. Olaf - - - - -
2 St. Thomas - - - - -
Rk Name gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
1 Augsburg - - 0-0-0 - - - -
2 Bethel - - 0-0-0 - - - -
2 Carleton - - 0-0-0 - - - -
2 Concordia - - 0-0-0 - - - -
2 Gustavus - - 0-0-0 - - - -
2 Hamline - - 0-0-0 - - - -
2 Saint John's - - 0-0-0 - - - -
2 St. Olaf - - 0-0-0 - - - -
2 St. Thomas - - 0-0-0 - - - -
Rk Name gp yds att yds/g avg td
1 Augsburg - - - - - -
2 Bethel - - - - - -
2 Carleton - - - - - -
2 Concordia - - - - - -
2 Gustavus - - - - - -
2 Hamline - - - - - -
2 Saint John's - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - -
Rk Name gp total rush pass pen 1st/g
1 Augsburg - - - - - -
2 Bethel - - - - - -
2 Carleton - - - - - -
2 Concordia - - - - - -
2 Gustavus - - - - - -
2 Hamline - - - - - -
2 Saint John's - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - -
Rk Name gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp kr ko avg pr avg
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp scores rz % td td %
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
1 Augsburg - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Bethel - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Carleton - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Concordia - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Gustavus - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Hamline - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Saint John's - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 St. Olaf - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 St. Thomas - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
Rk Name gp pen pen/g pen yards pen yards/g
1 Augsburg - - - - -
2 Bethel - - - - -
2 Carleton - - - - -
2 Concordia - - - - -
2 Gustavus - - - - -
2 Hamline - - - - -
2 Saint John's - - - - -
2 St. Olaf - - - - -
2 St. Thomas - - - - -
Rk Name gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
1 Augsburg - - - - - - - - - - -
2 Bethel - - - - - - - - - - -
2 Carleton - - - - - - - - - - -
2 Concordia - - - - - - - - - - -
2 Gustavus - - - - - - - - - - -
2 Hamline - - - - - - - - - - -
2 Saint John's - - - - - - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - - - - - - -
Rk Name gp top attend avg
1 Augsburg - 0:00 - -
2 Bethel - 0:00 - -
2 Carleton - 0:00 - -
2 Concordia - 0:00 - -
2 Gustavus - 0:00 - -
2 Hamline - 0:00 - -
2 Saint John's - 0:00 - -
2 St. Olaf - 0:00 - -
2 St. Thomas - 0:00 - -
Rk Name gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
1 Augsburg - - - - - - - - -
2 Bethel - - - - - - - - -
2 Carleton - - - - - - - - -
2 Concordia - - - - - - - - -
2 Gustavus - - - - - - - - -
2 Hamline - - - - - - - - -
2 Saint John's - - - - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - - - - -
Rk Name gp rush pass tot off ypg
1 Augsburg - - - - -
2 Bethel - - - - -
2 Carleton - - - - -
2 Concordia - - - - -
2 Gustavus - - - - -
2 Hamline - - - - -
2 Saint John's - - - - -
2 St. Olaf - - - - -
2 St. Thomas - - - - -
Rk Name gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
1 Augsburg - - 0-0-0 - - - -
2 Bethel - - 0-0-0 - - - -
2 Carleton - - 0-0-0 - - - -
2 Concordia - - 0-0-0 - - - -
2 Gustavus - - 0-0-0 - - - -
2 Hamline - - 0-0-0 - - - -
2 Saint John's - - 0-0-0 - - - -
2 St. Olaf - - 0-0-0 - - - -
2 St. Thomas - - 0-0-0 - - - -
Rk Name gp yds att yds/g avg td
1 Augsburg - - - - - -
2 Bethel - - - - - -
2 Carleton - - - - - -
2 Concordia - - - - - -
2 Gustavus - - - - - -
2 Hamline - - - - - -
2 Saint John's - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - -
Rk Name gp total rush pass pen 1st/g
1 Augsburg - - - - - -
2 Bethel - - - - - -
2 Carleton - - - - - -
2 Concordia - - - - - -
2 Gustavus - - - - - -
2 Hamline - - - - - -
2 Saint John's - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - -
Rk Name gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp kr ko avg pr avg
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp scores rz % td td %
1 Augsburg - 0-0 - 0-0 -
2 Bethel - 0-0 - 0-0 -
2 Carleton - 0-0 - 0-0 -
2 Concordia - 0-0 - 0-0 -
2 Gustavus - 0-0 - 0-0 -
2 Hamline - 0-0 - 0-0 -
2 Saint John's - 0-0 - 0-0 -
2 St. Olaf - 0-0 - 0-0 -
2 St. Thomas - 0-0 - 0-0 -
Rk Name gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
1 Augsburg - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Bethel - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Carleton - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Concordia - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Gustavus - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Hamline - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 Saint John's - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 St. Olaf - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
2 St. Thomas - 0-0 - - 0-0 - - 0 -
Rk Name gp pen pen/g pen yards pen yards/g
1 Augsburg - - - - -
2 Bethel - - - - -
2 Carleton - - - - -
2 Concordia - - - - -
2 Gustavus - - - - -
2 Hamline - - - - -
2 Saint John's - - - - -
2 St. Olaf - - - - -
2 St. Thomas - - - - -
Rk Name gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
1 Augsburg - - - - - - - - - - -
2 Bethel - - - - - - - - - - -
2 Carleton - - - - - - - - - - -
2 Concordia - - - - - - - - - - -
2 Gustavus - - - - - - - - - - -
2 Hamline - - - - - - - - - - -
2 Saint John's - - - - - - - - - - -
2 St. Olaf - - - - - - - - - - -
2 St. Thomas - - - - - - - - - - -
Rk Name gp top attend avg
1 Augsburg - 0:00 - -
2 Bethel - 0:00 - -
2 Carleton - 0:00 - -
2 Concordia - 0:00 - -
2 Gustavus - 0:00 - -
2 Hamline - 0:00 - -
2 Saint John's - 0:00 - -
2 St. Olaf - 0:00 - -
2 St. Thomas - 0:00 - -